English translation below! 

In juni en juli start een aantal bijzondere cursussen bij de Lindenberg als onderdeel van ons Global Arts project. Deze cursussen overstijgen de grenzen van de Nederlandse kunst en cultuur. We verkennen andere kunstvormen uit bijvoorbeeld het Midden-Oosten, Afrika of Zuid-Amerika. Voor dit project werken we met freelancers die oorspronkelijk niet uit Nederland komen, maar hun kunstvormen hebben meegenomen uit hun land van herkomst.  

Mohamed is een van hen. Hij komt oorspronkelijk uit Marokko en woont nu een aantal maanden in Nederland. Hij zal twee capoeira cursussen geven: één voor kinderen en één voor tieners en volwassenen. Capoeira is geen traditoneel Marokkaanse kunstvorm, het is eigenlijk Afro-Brazilliaans. Toen Mohammed met capoeira begon, werd hij verliefd en is nooit meer gestopt: ‘het is een manier van leven geworden'. 

Over Mohamed 

Mohamed komt uit Rabat, hoofdstad van Marokko. Sinds een aantal maanden woont hij in Nijmegen met zijn Nederlandse vriendin. Hij ontmoette haar drie jaar geleden via een vriend van capoeira: ‘dus eigenlijk heeft capoeira me hier gebracht,’ zegt hij. Het is nogal anders om hier te wonen vergeleken met Rabat: ‘De cultuur is anders, en het weer natuurlijk. Maar dat is prima, de mensen zijn aardig'. Mohamed leert de Nederlandse taal: ‘ik vind het leuk om talen te leren, dat is altijd een hobby geweest. Ik spreek Spaans, Frans, Arabisch, Portugees en Berber. Maar Nederlands is echt moeilijk, het is soms zo onlogisch! Voelt als wiskunde af en toe.’ 

Bij de Lindenberg komen 

Dus hoe is hij bij de Lindenberg terechtgekomen? ‘Ik gaf capoeira lessen in Marokko. Dus toen ik hiernaartoe verhuisde, wilde ik daar heel graag mee doorgaan. Toen ik hoorde dat de Lindenberg zocht naar docenten met een niet-Nederlandse achtergrond voor hun Global Arts project, heb ik me aangemeld.’ 

De oorsprong van capoeira 

Capoeira is een vorm van vechtsport, maar ziet eruit als een dans. Mohamed legt uit: ‘Capoeira komt oorspronkelijk uit Afrika. Toen Afrikaanse mensen tot slaaf gemaakt worden en meegenomen naar Brazilië, namen ze capoeira met zich mee. Door capoeira voelden ze zich weer even vrij – maar het mocht er niet uitzien als een vechtsport, want dan zou het verboden worden. Dus de tot slaaf gemaakte mensen zorgden dat het eruitzag als een dans.’ 

Voor iedereen 

Iedereen kan capoeira uitproberen, op iedere leeftijd en elk niveau van fitheid. In de cursus voor kinderen zullen de bewegingen wat meer spelenderwijs benaderd worden. Elke les eindigt met een zogeheten roda, ‘cirkel’ in het Portugees. Iedereen gaat in een cirkel zitten en speelt percussiemuziek. In het midden van de cirkel laten alle deelnemers aan elkaar zien welke bewegingen ze die les geleerd hebben. ‘Ik voelde me zo vrij in de roda, en stelde me meer open naar andere mensen. Het gaf me zelfvertrouwen, ik was erg verlegen voordat ik met capoeira begon. In de roda ben ik niet bang om veroordeeld te worden, ik zing zelfs. Het had een groot effect op mijn persoonlijkheid. Dat is het allermooiste van capoeira, dat zou iedereen moeten ervaren.’ 

Wil jij capoeira uitproberen en leren van Mohamed? De twee cursussen starten op 2 juni, allebei de cursussen bestaan uit zeven lessen. Er is een cursus voor kinderen van 5 tot 12 jaar en een cursus voor tieners vanaf 13 jaar en volwassenen.  

Mohamed will teach a capoeira course in our Global Arts project

In June and July, we have some exciting new classes in the Lindenberg as part of the Global Arts project. These classes cross the borders of Dutch art and culture. We explore other art forms from for example the Middle-East, Africa or South-America. For this project we work with freelancers who bring art forms from (mostly) their country of origin.  

Mohamed is one of them. He is originally from Morocco and has lived in Holland for a few months now. He will teach two capoeira classes: one for children and one for teens and adults. Capoeira is not a traditional Moroccan art form, it's actually Afro-Brazilian. Once Mohamed started doing it, he fell in love and has been doing it ever since: ‘it has become a lifestyle’. 

About Mohamed 

Mohamed is from Rabat, capital of Morocco. Since a few months he lives in Nijmegen with his Dutch girlfriend. He met her three years ago, through a capoeira friend: ‘So in the end, capoeira is what brought me here’ he says. Living here is quite different from living in Rabat: ‘The culture is different, and the weather of course. But that's fine, the people are nice.’ Mohamed is learning the Dutch language: ‘I like learning languages, it has always been a hobby. I speak Spanish, French, Arabic, Portugueze and Berber. But Dutch is really difficult, it doesn't make sense! Feels like maths sometimes.’  

Ending up at the Lindenberg 

So how did he find the Lindenberg? ‘I thought capoeira lessons in Morroco. So when I moved here, I really wanted to continu doing that. When I heard that the Lindenberg was looking for teachers  with a non-Dutch descent for their Global Arts project, I applied.’ 

The origin of capoeira 

Capoeira is a form of martial arts, but looks like a dance. Mohamed explaines: ‘Capoeira is originally from Africa. When the African people were enslaved and taken to Brazil, they took capoeira with them to feel free – but it couldn't look like a form of martial arts, because then it would be forbidden. So the enslaved people made sure it looked like a dance.’ 

For everybody 

Everyone can try capoeira, at any age and any level of fitness. The kids class will approach the movements in a more playfull way. Every lesson ends with a so called roda, which means circle in Portuguese. Everybody gets in a circle and plays percussion music. In the middle of the circle, all participators show each other the movements they have learned in this lesson. ‘Being in the roda made me feel so free, and open to other people. It gave me confidence, I was quite shy before I started doing capoeira. In the roda I am not afraid to be judged, I will even sing. It had a big effect on my personality. That's the best part of capoeira, everybody should experience that.’ 

Want to try capoira and learn from Mohamed? The two courses start June 2nd, both courses exist of seven lessons. There is one course for children ages 5 to 12, and one course for teenagers ages 13 and up and adults.