Algemene voorwaarden seizoen 2021-2022

Wijze van betalen cursussen

Het online inschrijfformulier is tevens een machtiging voor de betaling van het cursusgeld. Hierop kun je aangeven of je het volledige bedrag in één keer of in meerdere termijnen wilt betalen. Aan betaling in termijnen zijn € 12,50 administratiekosten verbonden, die al in de termijnbedragen verwerkt zitten. De incassering start op 1 november. In die maand kun je een (eerste) afschrijving van het cursusgeld verwachten. Het aantal termijnen valt grotendeels samen met de looptijd van de cursus. Als inning van het cursusgeld wegens onvoldoende saldo niet mogelijk is, wordt bij aanmaning € 10,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij uitblijvende betaling zijn de door het incassobureau gemaakte incassokosten volledig voor rekening van de cursist.

Cursusgeld naar evenredigheid 

Bij deelname aan een cursus vanaf 5 weken na de startdatum betaal je cursusgeld naar evenredigheid. Termijnbetaling blijft in de meeste gevallen mogelijk.

Onvoldoende inschrijvingen op cursussen

De Lindenberg behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren als er onvoldoende inschrijvingen zijn. Dit gebeurt uiterlijk na de 1e les. De ingeschreven cursisten zijn in dit geval uiteraard geen cursusgeld verschuldigd. In overleg met de cursusgroep kan eventueel een andere cursusformule worden aangeboden: tijden en lesvormen kunnen dan aangepast worden. Als deze aanpassingen voor jou niet gewenst zijn, kun je je uitschrijven en ben je geen cursusgeld verschuldigd.

Opzegging cursussen 

Je kunt tot uiterlijk drie weken voor de startdatum van een cursus kosteloos opzeggen. Dat kan uitsluitend door een e-mail te sturen naar cursussen@delindenberg.com. De datum van ontvangst van de opzegging is hierbij bepalend. Als je na de genoemde termijn van drie weken, maar nog vóór de startdatum opzegt, brengen we € 25,- annuleringskosten in rekening. Na de startdatum is opzeggen niet meer mogelijk, behalve als er sprake is van overmacht of zwaarwegende omstandigheden zoals langdurige ziekte. Lees daarvoor onderstaand verder bij restitutie. Er zijn wel mogelijkheden om over te stappen naar een andere cursus. Lees daarvoor onderstaand verder.

Schriftelijk opzeggen van instrumentale/vocale lessen muziek is alleen mogelijk binnen één maand na de eerste les. De annuleringskosten zijn één termijn lesgeld.

Overstappen naar een andere cursus 

Als een cursus of tijdstip toch niet bevalt, is het in veel gevallen mogelijk om - in overleg met de Lindenberg - over te stappen naar een andere cursus. Overstappen kan slechts één keer. Je kunt hiervoor een verzoek mailen naar cursussen@delindenberg.com. Als je verzoek wordt goedgekeurd en je meteen kunt aangeven naar welke cursus je wilt overstappen (en het overstappen naar die cursus mogelijk is), regelt de Lindenberg automatisch de wijziging van inschrijving. Het cursusgeld van de cursus waarop je stond ingeschreven blijft de geldende cursusprijs, tenzij het cursusgeld van de nieuwe cursus hoger is. In dat laatste geval wordt het verschil doorberekend.

Weet je nog niet naar welke cursus je wilt overstappen, dan wordt het cursusgeld op de afgesproken wijze geïncasseerd (in één keer of in termijnen). Je ontvangt dan een waardebon ter waarde van het resterende cursusbedrag. Dit kun je als betaalmiddel gebruiken voor een andere cursus in het lopende cursusseizoen (een seizoen loopt van september tot juli). De waardebon is niet persoonsgebonden. De waardebon kan niet ingezet worden als kortingsbon op cursussen die reeds gevolgd worden.

Restitutie (geld terug)

Als je door overmacht of zwaarwegende veranderende omstandigheden niet langer kunt deelnemen aan een cursus dan kun je restitutie aanvragen. De Lindenberg besluit in die gevallen of je recht hebt op restitutie van het resterende cursusgeld of op een waardebon ter waarde van het resterende cursusgeld. Deze waardebon kun je gebruiken tijdens het lopende seizoen. Als aan het eind van het cursusjaar blijkt dat (buiten de vakanties en vrije dagen om) door ziekte of verhindering van de docent meer dan één les bij een korte of halfjaar cursus (max. 17 lessen) of twee lessen bij een jaarcursus zijn vervallen, ontvangt de cursist restitutie voor de gemiste lessen. Dus vanaf de tweede gemiste les bij een korte of halfjaarcursus of de derde gemiste les bij een jaarcursus. Dit wordt automatisch verrekend. Als een docent verhinderd is, proberen we voor een vervangende docent of een vervangende les te zorgen. Het inzetten van een andere docent, een vervangende les of je eigen verzuim leidt niet tot restitutie.

Onvoldoende inschrijvingen op cursussen

De Lindenberg behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren als er onvoldoende inschrijvingen zijn. Dit gebeurt uiterlijk na de 1e les. De ingeschreven cursisten zijn in dit geval uiteraard geen cursusgeld verschuldigd. In overleg met de cursusgroep kan eventueel een andere cursusformule worden aangeboden: tijden en lesvormen kunnen dan aangepast worden. Als deze aanpassingen voor jou niet gewenst zijn, kun je je uitschrijven en ben je geen cursusgeld verschuldigd.

Noodgedwongen sluiting

Indien de Lindenberg - door een noodgedwongen sluiting van het instituut buiten haar invloedsfeer om - geen lessen kan verzorgen en meer dan één les is vervallen bij een korte of halfjaarcursus (max. 17 lessen) of twee lessen zijn vervallen bij een jaarcursus, krijgt de cursist de mogelijkheid aangeboden om restitutie aan te vragen vanaf de tweede gemiste les bij een korte of halfjaarcursus of de derde gemiste les bij een jaarcursus. In het geval van instrumentale/vocale lessen muziek vervangt de Lindenberg deze lessen waar mogelijk door online lessen. Voor deze online muzieklessen kan geen restitutie worden aangevraagd. 

Corona

De start van alle cursussen is onder voorbehoud van de op dat moment geldende corona-maatregelen. Indien de maatregelen ons de opstart van cursussen niet toestaan, zijn wij genoodzaakt de startdatum van de cursus aan te passen. De cursusprijs wordt in dat geval aangepast naar het aantal lessen dat vanaf die aangepaste startdatum aangeboden kan worden. We gaan pas over tot incassering van het cursusgeld als de cursus daadwerkelijk is gestart.

Fotografie en video-opnamen

Tijdens open lessen, optredens en dat soort momenten kunnen ouders, docenten, en vrijwilligers aanwezig zijn. Wij zullen deze vrijwilligers instrueren over het maken en publiceren van beeldmateriaal op de eigen social media. Wij kunnen als Stichting de Lindenberg echter niet aansprakelijk worden gesteld als deze ouders, docenten en/of vrijwilligers toch beeldmateriaal vervaardigen waarop u en/of  uw kind herkenbaar aanwezig is.

Als wij als Lindenberg zelf fotografie- of video-opnamen maken voor publicitaire doeleinden, zullen we hiervoor altijd schriftelijke toestemming van de cursisten en, indien zij jonger zijn dan 16, hun ouders vragen.

Aansprakelijkheid 

De Lindenberg is niet aansprakelijk voor diefstal en schade door ongevallen en/of verkeerd gebruik van materialen. Met ondertekening en toezending van het inschrijfformulier geef je aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

De directie behoudt zich het recht voor af te wijken van de op de website en in de cursusbrochure vermelde informatie.

De verkoop van onze voorstellingen voor voorjaar 2022 start maandag 8 november om 10.00 uur.
Het programma staat maandag 1 november online.