Algemene voorwaarden seizoen 2022-2023

Wijze van betalen cursussen

Het online inschrijfformulier is tevens een machtiging voor de betaling van het cursusgeld. Hierop kun je aangeven of je het volledige bedrag in één keer of in meerdere termijnen wilt betalen.  

Aan betaling in termijnen zijn € 12,50 administratiekosten verbonden, die al in de termijnbedragen verwerkt zitten. Deze administratiekosten betaal je als betalingsplichtige slechts één keer per seizoen, ongeacht het aantal leerlingen en/of cursussen waarvoor je in termijnen betaalt.  

De incassering start op 1 november. In die maand kun je een (eerste) afschrijving van het cursusgeld verwachten. Het aantal termijnen valt grotendeels samen met de looptijd van de cursus. Een knipkaart of korte cursus van 5 lessen kun je betalen in 2 termijnen, een knipkaart van 10 lessen kun je betalen in 3 termijnen. 

Als inning van het cursusgeld wegens onvoldoende saldo niet mogelijk is, wordt bij aanmaning € 10,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij uitblijvende betaling zijn de door het incassobureau gemaakte incassokosten volledig voor rekening van de cursist. 

Cursusgeld naar evenredigheid 

Wanneer je later instroomt in een cursus betaal je in sommige situaties naar evenredigheid. Bij een jaarcursus passen we het lesgeld aan bij deelname vanaf de 5e les en bij een halfjaarscursus (maximaal 17 lessen) doen we dat vanaf de 3e les. Bij een korte cursus van maximaal 5 lessen betaal je het aantal geplande lessen vanaf jouw eerste lesdatum.  

Volg je zonder inschrijving een eenmalige vrijblijvende proefles bij een al gestarte cursus, dan zijn daar geen kosten aan verbonden als je na de proefles stopt. Wil je mee blijven doen, dan schrijf je je in en geldt je genoten proefles als 1e les in het kader van bovengenoemde instroomregeling. 

Bij deelname aan instructieles muziek of zang (waarbij de lesdag- en tijd worden vastgesteld in overleg met de docent) betaal je het aantal geplande lessen vanaf jouw eerste lesdatum. 

Termijnbetaling blijft in de meeste gevallen mogelijk. 

Onvoldoende inschrijvingen op cursussen

De Lindenberg behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren als er onvoldoende inschrijvingen zijn. Dit gebeurt uiterlijk na de 1e les. De ingeschreven cursisten zijn in dit geval uiteraard geen cursusgeld verschuldigd. In overleg met de cursusgroep kan eventueel een andere cursusformule worden aangeboden: tijden en lesvormen kunnen dan aangepast worden. Als deze aanpassingen voor jou niet gewenst zijn, kun je je uitschrijven en ben je geen cursusgeld verschuldigd. 

Opzegging cursussen 

Opzeggen kan uitsluitend voorafgaand aan de eerste lesdag door een e-mail te sturen naar cursussen@delindenberg.com. Aan een opzegging kunnen kosten verbonden zijn, dit staat hieronder toegelicht met een onderscheid tussen cursussen, workshops en muziek-en zangles. Bij de behandeling van een opzegging is de datum van ontvangst ervan bepalend. 

Opzegging cursus: je kunt tot uiterlijk drie weken voor de startdatum van een cursus kosteloos opzeggen. Als je na de genoemde termijn van 3 weken, maar nog vóór de startdatum opzegt, brengen we € 25,- annuleringskosten in rekening. Na de startdatum is opzeggen niet meer mogelijk, behalve als er sprake is van overmacht of zwaarwegende omstandigheden. Lees daarvoor onderstaand verder bij restitutie. Er zijn wel mogelijkheden om over te stappen naar een andere cursus. Lees daarvoor onderstaand verder. 

Opzegging workshop: ongeacht het moment van inschrijven betaal je bij opzegging tot 1 week voor aanvang 50 procent van de workshopprijs. Bij opzegging in de week voor aanvang betaal je 100 procent, dus de volledige prijs. Wanneer je zonder enig bericht niet aanwezig bent geweest bij de workshop betaal je altijd 100 procent.  

Opzegging muziek- of zangles: opzeggen van instrumentale/vocale lessen muziek is alleen mogelijk binnen één maand na de eerste les. De annuleringskosten zijn 10 procent van het oorspronkelijk verschuldigde lesgeld behorende bij jouw leeftijd en de gekozen lesvorm. 

Overstappen naar een andere cursus 

Als een cursus of tijdstip toch niet bevalt, is het in veel gevallen mogelijk om - in overleg met de Lindenberg - over te stappen naar een andere cursus. Overstappen kan slechts één keer. Je kunt hiervoor een verzoek mailen naar cursussen@delindenberg.com. Als je verzoek wordt goedgekeurd en je meteen kunt aangeven naar welke cursus je wilt overstappen (en het overstappen naar die cursus mogelijk is), regelt de Lindenberg automatisch de wijziging van inschrijving. Het cursusgeld van de cursus waarop je stond ingeschreven blijft de geldende cursusprijs, tenzij het cursusgeld van de nieuwe cursus hoger is. In dat laatste geval wordt het verschil doorberekend. 

Weet je nog niet naar welke cursus je wilt overstappen, dan wordt het cursusgeld op de afgesproken wijze geïncasseerd (in één keer of in termijnen). Je ontvangt dan een digitale waardebon ter waarde van het resterende cursusbedrag. Dit kun je als betaalmiddel gebruiken voor een andere cursus in het lopende cursusseizoen (een seizoen loopt van september tot juli). De waardebon is niet persoonsgebonden. De waardebon kan niet ingezet worden als korting op cursussen die al gevolgd worden. 

Restitutie (geld terug)

Als je door overmacht of zwaarwegende veranderende omstandigheden - zoals langdurige ziekte niet langer kunt deelnemen aan een al gestarte cursus of muziekles dan kun je restitutie aanvragen. De Lindenberg besluit in die gevallen of je recht hebt op restitutie van het resterende cursusgeld of op een waardebon ter waarde van het resterende cursusgeld. Deze waardebon kun je gebruiken tijdens het lopende seizoen.  

Als een docent verhinderd is, proberen we voor een vervangende docent of een vervangende les te zorgen. Het inzetten van een andere docent, een vervangende les of je eigen verzuim leidt niet tot restitutie.  

Als aan het eind van het cursusjaar blijkt dat (buiten de vakanties en vrije dagen om) door ziekte of verhindering van de docent meer dan één les bij een korte of halfjaarscursus  (max. 17 lessen) of meer dan twee lessen bij een jaarcursus zijn vervallen, ontvangt de cursist restitutie voor de gemiste lessen. Dus vanaf de tweede gemiste les bij een korte of halfjaarscursus of de derde gemiste les bij een jaarcursus.  Dit wordt automatisch verrekend aan het einde van het seizoen. Alleen bij een korte cursus tot 5 lessen vergoeden wij alle gemiste lessen als gevolg van ziekte of verhindering van de docent, waar vervanging of inhaal niet mogelijk was. 

Knipkaart muziek- of zanglessen 

Onze knipkaart voor 5 of 10 individuele muziek- of zanglessen van 30 minuten biedt de leerling de flexibiliteit om de lessen zelf te plannen in overleg met de docent. Een knipkaart is persoonsgebonden en heeft een geldigheidsduur van 1 seizoen. Eventueel resterende lessen kunnen niet worden overgeheveld naar een volgend seizoen en komen te vervallen zonder dat hier restitutie tegenover staat.  

Bij ziekte van de docent heeft de leerling recht op een nieuwe afspraak. Bij ziekte van de leerling wordt een nieuwe les afgesproken, mits de leerling de les minimaal 24 uur van tevoren heeft afgezegd. Dit afzeggen mag 1x bij een knipkaart 5 en 2x bij een knipkaart 10. Bij een te late afmelding vervalt de les. 

Oefenvergunning 

De Lindenberg kan een seizoensgebonden oefenvergunning voor studiedoeleinden verstrekken. Je kunt er op lesdagen tot 2 uur per dag mee oefenen. Voor drummers kunnen i.v.m. geluidshinder afwijkende tijden gelden. De oefenvergunninghouder krijgt een persoonsgebonden pas met pasfoto en dient deze bij gebruik te kunnen laten zien. De vergunning geldt voor één persoon en niet voor tweetallen of groepen. De aanvraag voor een oefenvergunning dien je schriftelijk in via cursussen@delindenberg.com. Cursisten en studenten mbo/hbo/wo krijgen de vergunning tegen een gereduceerd tarief. Niet-cursisten dienen hun aanvraag te voorzien van een persoonlijke motivatie en betalen een hoger bedrag. Bij aanschaf later in het seizoen betaal je voor het aantal resterende maanden tot aan de zomervakantie. 

Op de dag dat je wilt komen oefenen mag je telefonisch informeren naar de beschikbaarheid van een geschikt lokaal. Kom je naar de Lindenberg zonder vooraf te informeren, dan wordt gekeken welk lokaal op dat moment beschikbaar is. Het is niet mogelijk om vooraf een lokaal te reserveren. Wanneer de omstandigheden daarom vragen kan de Lindenberg je altijd en op elk moment verzoeken een lokaal voortijdig te verlaten, ook als je nog geen 2 uur aanwezig bent. De oefenvergunning geldt niet voor het gebruik van de vleugel en niet voor de lokalen 25 en 27. Er wordt verwacht dat je zorgzaam omspringt met de in de lokalen aanwezige instrumenten, apparatuur en meubels. Het is verboden piano's of vleugels te verzetten. Voor het verlaten en afsluiten van de lokalen: de ramen sluiten, het lokaal opgeruimd achterlaten en in de winter de verwarming terugdraaien naar stand 2. De Lindenberg mag besluiten de oefenvergunning in te trekken wanneer iemand zich niet aan de regels houdt. 

Onvoldoende inschrijvingen op cursussen

De Lindenberg behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren als er onvoldoende inschrijvingen zijn. Dit gebeurt uiterlijk na de 1e les. De ingeschreven cursisten zijn in dit geval uiteraard geen cursusgeld verschuldigd. In overleg met de cursusgroep kan eventueel een andere cursusformule worden aangeboden: tijden en lesvormen kunnen dan aangepast worden. Als deze aanpassingen voor jou niet gewenst zijn, kun je je uitschrijven en ben je geen cursusgeld verschuldigd.

Noodgedwongen sluiting

Indien de Lindenberg - door een noodgedwongen sluiting van het instituut buiten haar invloedsfeer om - geen lessen kan verzorgen en meer dan één les is vervallen bij een korte of halfjaarscursus (max. 17 lessen) of twee lessen zijn vervallen bij een jaarcursus, heb je recht op restitutie vanaf de tweede gemiste les bij een korte of halfjaarcursus of de derde gemiste les bij een jaarcursus. In het geval van instrumentale/vocale lessen muziek vervangt de Lindenberg deze lessen waar mogelijk door online lessen. Voor deze online muzieklessen kan geen restitutie worden aangevraagd.  

Corona

De start van alle cursussen is onder voorbehoud van de op dat moment geldende corona-maatregelen. Indien de maatregelen ons de opstart van cursussen niet toestaan, zijn wij genoodzaakt de startdatum van de cursus aan te passen. De cursusprijs wordt in dat geval aangepast naar het aantal lessen dat vanaf die aangepaste startdatum aangeboden kan worden. We gaan pas over tot incassering van het cursusgeld als de cursus daadwerkelijk is gestart. 

Fotografie en video-opnamen

Tijdens open lessen, optredens en dat soort momenten kunnen ouders, docenten, en vrijwilligers aanwezig zijn. Wij zullen deze vrijwilligers instrueren over het maken en publiceren van beeldmateriaal op de eigen social media. Wij kunnen als Stichting de Lindenberg echter niet aansprakelijk worden gesteld als deze ouders, docenten en/of vrijwilligers toch beeldmateriaal vervaardigen waarop jij en/of jouw kind herkenbaar aanwezig is. 
 
Als wij als Lindenberg zelf fotografie- of video-opnamen maken voor publicitaire doeleinden, zullen we hiervoor altijd schriftelijke toestemming van de cursisten en, indien zij jonger zijn dan 16, hun ouders vragen. 

Aansprakelijkheid 

De Lindenberg is niet aansprakelijk voor diefstal en schade door ongevallen en/of verkeerd gebruik van materialen. Met ondertekening en toezending van het inschrijfformulier geef je aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. 

De directie behoudt zich het recht voor af te wijken van de op de website en in de cursusbrochure vermelde informatie.