Algemene voorwaarden seizoen 2023-2024

1. Inschrijving en plaatsing

1.1 Vaste deelnemer voor de gehele cursus

Via het (online) inschrijfformulier schrijf je je direct in als vaste deelnemer voor de gehele duur van een cursus. Je eerste les is nadrukkelijk géén vrijblijvende proefles. Een eventuele opzegging is aan voorwaarden gebonden.

De beschikbare vrije plekken op een cursusgroep worden door de Lindenberg toegewezen op volgorde van ontvangst van het inschrijfformulier. Eenmaal geplaatst ben je als vaste deelnemer zeker van deelname. Na afloop van de cursus vervalt je inschrijving automatisch.

Een cursusseizoen loopt van september tot juli. Voor iedere deelnemer, andere cursus en voor deelname in een volgend seizoen is een nieuwe inschrijving nodig.

1.2 Leeftijdscriteria

In een aantal cursustitels/lesvormen staat een minimale of van-tot leeftijd vermeld. Bij deze leeftijdgebonden cursussen dient de leeftijd van de cursist aan de criteria te voldoen, in ieder geval op de laatste kalenderdag van de maand waarin de cursus start. De cursustitels met ‘student’ erin zijn bedoeld voor deelnemers tot 30 jaar oud. 

De Lindenberg mag hier op controleren bij nieuwe inschrijvingen en besluiten een cursist niet te plaatsen als de leeftijd afwijkt. De inschrijving wordt dan op basis van leeftijd geannuleerd en de cursist krijgt hierover per e-mail bericht, met het verzoek zelf opnieuw in te schrijven voor een passend alternatief.

1.3 Wachtlijst

Iedere groepsles heeft een vooraf vastgesteld maximum aantal beschikbare plekken per groep. Zodra deze zijn volgeboekt ontstaat er bij meer inschrijvingen een wachtlijst met - waar mogelijk - een melding op de website.

Aanmelden voor de wachtlijst
Aanmelden voor de wachtlijst van een cursus kan alleen via de website, bij die cursussen waar de button ‘Aanmelden voor wachtlijst’ zichtbaar is. Indien je op meerdere wachtlijsten wilt staan, is het nodig je per cursus apart aan te melden. Een plek op de wachtlijst verplicht je tot niets en is kosteloos. Voor het geval je tóch geplaatst kunt worden op de cursus, geef je bij aanmelding wel alvast toestemming voor automatische incasso, zodat dat later niet meer hoeft.

Wachtlijst nog niet zichtbaar
Een cursus kan achter de schermen volgeboekt raken terwijl dit op de website nog niet zichtbaar is. Dat gebeurt als we in korte tijd meer inschrijvingen ontvangen dan het resterend aantal vrije plekken. De Lindenberg stuurt je dan een e-mail met de mededeling dat je op de wachtlijst staat.

Geldigheidsduur wachtlijst
Een wachtlijst-aanmelding is geldig voor de wachtlijst van een specifieke cursus en vervalt zodra die cursus is afgelopen. Aan het einde van een cursusseizoen vervallen alle wachtlijst-aanmeldingen automatisch.

Soms komt er een plek vrij
Komt er op een volgeboekte groep een plek vrij, dan worden mensen van de wachtlijst benaderd op volgorde van aanmelding. Reageer je niet of pas na de dan gestelde deadline, of geef je aan geen interesse meer te hebben, dan annuleren wij je wachtlijst-aanmelding en zijn er verder geen kosten aan verbonden. Heb je wel interesse, dan wordt jouw aanmelding omgezet in een inschrijving als vaste deelnemer zoals omschreven in alinea 1.1.

Soms start er een extra groep
Bij zeer grote belangstelling is het soms mogelijk een extra groep te laten starten. Wachtlijst-aanmeldingen hebben daarbij voorrang op een plek in de nieuwe groep, mits gereageerd wordt binnen de dan gestelde deadline. Bij het niet willen of kunnen deelnemen aan een nieuwe groep blijft de wachtlijst-aanmelding voor de oorspronkelijke cursusdag- en tijd gehandhaafd.

Wachtlijst voor les op een instrument of zangles
Ook voor individuele/duo-lessen op een muziekinstrument of zang kunnen wachtlijsten ontstaan. Zolang het technisch nog niet mogelijk is dit zichtbaar te maken op de website, ontvang je per e-mail bericht over de wachtlijst bij les op een instrument of zangles. Ook deze wachtlijststatus is vrijblijvend, kosteloos en alleen geldig in het lopende cursusseizoen.

1.4 Onvoldoende inschrijvingen

De Lindenberg behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren als er onvoldoende inschrijvingen zijn. Dit gebeurt bij voorkeur voorafgaand aan de startdatum en uiterlijk na de 1e les. De ingeschreven cursisten zijn in dit geval uiteraard geen cursusgeld verschuldigd.

In plaats van het annuleren van de cursus kan in overleg met de cursusgroep eventueel een andere cursusformule worden aangeboden: tijden en lesvormen kunnen dan aangepast worden. Als deze aanpassingen voor jou niet gewenst zijn, kun je je binnen 1 week na het voorstel over de aanpassing schriftelijk uitschrijven en ben je geen cursusgeld verschuldigd.

2. Proeflessen

2.1 Een proefles volgen bij een cursus

Twijfel je over definitief inschrijven, dan kun je per e-mail een verzoek indienen voor een vrijblijvende proefles. Na akkoord volg je een les samen met de vaste deelnemers van een cursusgroep. Bij een volgeboekte een cursus is een proefles niet mogelijk. Ook kan de Lindenberg om andere redenen besluiten een proeflesverzoek niet te honoreren.

Een proefles biedt geen voorrang en geen garantie op definitieve plaatsing. Wil je na afloop verder als vaste deelnemer, dan schrijf je je zo snel mogelijk in. Als je wordt geplaatst op de cursus telt jouw proefles als eerste les. Beviel de proefles je niet, dan hoef je verder niets te doen en zijn er geen kosten aan verbonden.

2.2 Een individuele proefles muziekinstrument of zang

Twijfel je over je instrumentkeuze of wil je ervaren hoe een muziekles verloopt, dan kun je via de website inschrijven voor een individuele proefles voor muziek of zang. Dit is een eenmalige betaalde privéles van 30 minuten bij een van onze vakdocenten. Afhankelijk van jouw wensen kun je binnen dit half uur kennismaken met zowel instrument als docent, en/of de tijd gebruiken voor vragen en overleg.

Per persoon mag je per cursusseizoen inschrijven voor maximaal 3 betaalde proeflessen, met als doel kennis te maken met verschillende instrumenten en/of verschillende docenten. Een identieke proefles op herhaling – dus met dezelfde combinatie instrument & docent als bij je eerste proefles - is niet toegestaan.

De inschrijving voor de betaalde proefles is eenmalig geldig. Besluit je na afloop niet verder te gaan, dan hoef je niets te doen. Wil je na afloop van de proefles wel verder met muziek- of zanglessen, dan hebben we een nieuwe inschrijving van je nodig voor de door jou gewenste lesvorm.

2.3 Een proeflesweek of proeflesdag

Soms kiest de Lindenberg ervoor om een speciale proeflesweek of – dag te organiseren. Dan verschijnt daarover specifieke informatie op de eigen website en zijn de regels van die betreffende dag of week, bijvoorbeeld over de wijze van aanmelden voor de proefles, leidend ten opzichte van hetgeen hierboven staat vermeld.

3. Cursusgeld

3.1 Wijze van betalen

Het online inschrijfformulier is tevens een machtiging voor de betaling van het cursusgeld. Je betaalt niet per direct, maar voor als je geplaatst wordt geef je wel alvast toestemming voor automatische incasso. In alle gevallen geldt dat we pas starten met de incasso nádat je eerste les heeft plaatsgevonden.

De incassering in een nieuw cursusseizoen start op 1 november. Bij een latere startdatum vindt de incasso plaats in de eerstvolgende kalendermaand. Voorafgaand aan de incasso ontvang je een factuur. Als inning van het cursusgeld wegens onvoldoende saldo niet mogelijk is, wordt bij aanmaning € 10,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij uitblijvende betaling zijn de door het incassobureau gemaakte incassokosten volledig voor rekening van de cursist.

3.2 Betaling in termijnen

Bij je inschrijving kun je aangeven dat je in termijnen wilt betalen. Het aantal termijnen valt grotendeels samen met de looptijd van de cursus. Een knipkaart van 5 lessen kun je betalen in 2 termijnen, een knipkaart van 10 lessen kun je betalen in 3 termijnen.

Aan betaling in termijnen zijn € 12,50 administratiekosten verbonden. Dit bedrag betaal je als betalingsplichtige slechts één keer per seizoen, ongeacht het aantal gezinsleden en/of cursussen waarvoor je in termijnen betaalt. 

3.2 Cursusgeld naar evenredigheid

Wanneer je later instroomt in een cursus betaal je in sommige situaties naar evenredigheid. Bij een jaarcursus passen we het lesgeld aan bij deelname vanaf de 5e les en bij een halfjaarscursus (maximaal 17 lessen) doen we dat vanaf de 3e les. Bij een korte cursus van maximaal 5 lessen betaal je het aantal door de Lindenberg geplande lessen vanaf jouw eerste lesdatum. 

Volg je zonder inschrijving een eenmalige vrijblijvende proefles bij een al gestarte cursus, dan zijn daar geen kosten aan verbonden als je na de proefles stopt. Wil je mee blijven doen, dan schrijf je je in als vaste deelnemer en geldt je genoten proefles als 1e les in het kader van onze instroomregeling (zie ook: Proeflessen).

Bij deelname aan instructieles muziek of zang (waarbij de lesdag- en tijd worden vastgesteld in overleg met de docent) betaal je het aantal door de Lindenberg geplande lessen vanaf jouw eerste lesdatum. Bij een knipkaart betaal je altijd alle lessen (zie ook: Knipkaart). Termijnbetaling blijft in de meeste gevallen mogelijk.

 

4. Annulering en wijziging

4.1 Opzegging

Aan een opzegging kunnen kosten verbonden zijn, dit staat hieronder toegelicht met een onderscheid tussen cursussen, workshops en muziek-en zangles. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk door een e-mail te sturen naar cursussen@delindenberg.com. Opzeggen kan niet met terugwerkende kracht en bij de behandeling van je verzoek is de ontvangstdatum van je e-mail bepalend.

Opzegging cursus
Tot uiterlijk 3 weken voor de startdatum van een cursus kun je je inschrijving kosteloos opzeggen. Binnen de 3 weken voorafgaand aan de startdatum betaal je € 25 annuleringskosten bij opzegging, ongeacht je inschrijfdatum.

Vanaf de startdatum is opzeggen niet meer mogelijk, behalve als er sprake is van overmacht of zwaarwegende omstandigheden (zie ook: Compensatie aanvragen). Soms kun je nog wel overstappen (zie ook: Overstappen naar een andere cursus).

Opzegging workshop
Ongeacht je inschrijfdatum betaal je bij opzegging tot 1 week voor aanvang 50 procent van de workshopprijs. Bij opzegging in de week voor aanvang betaal je 100 procent, dus de volledige prijs. Ook wanneer je gedeeltelijk of zonder bericht niet aanwezig was bij de workshop betaal je altijd 100 procent. Ben je verhinderd, dan kun je vooraf een aanvraag indienen om op een andere datum aan dezelfde workshop mee te doen (zie ook: Overstappen bij een workshop).

Opzegging muziek- of zangles (anders dan proefles of knipkaart)
Zijn de lessen eenmaal gestart, dan is opzeggen van de lesvormen instrumentale/vocale lessen muziek alleen mogelijk binnen 1 maand na de eerste les. De annuleringskosten zijn 10 procent van het oorspronkelijk verschuldigde lesgeld behorende bij jouw leeftijd en de gekozen lesvorm.

Opzegging proefles (muziek- of zangles)
Het kosteloos opzeggen of wijzigen van een ingeplande proefles bij een muziek-of zangdocent is mogelijk tot 24 uur voorafgaand aan het tijdstip van de afspraak. Doe je dit binnen 24 uur of verschijn je niet of te laat op de afspraak, dan betaal je het volledige bedrag van de proefles. Wil je dan een nieuwe afspraak inplannen met de docent, dan dien je je eerst opnieuw in te schrijven via de website.

Opzegging knipkaart (muziek- of zangles)
Het definitief kosteloos opzeggen van een knipkaart is alleen mogelijk tot 24 uur voorafgaand aan de eerste lesafspraak van de reeks. Doe je dit binnen 24 uur dan ben je de kosten verschuldigd van 1 knipkaartles. Heeft de eerste lesafspraak eenmaal plaatsgevonden dan is opzeggen niet meer mogelijk (zie ook: Knipkaart).

4.2 Overstappen naar een andere cursus

Blijkt na enkele lessen dat een cursus (van 6 lessen of meer) toch niet bevalt, dan is het soms mogelijk om - in overleg met de Lindenberg - over te stappen naar iets anders. Overstappen kan slechts één keer per inschrijving en alleen als er nog plaats vrij is op de cursus van jouw voorkeur. Je kunt je verzoek mailen naar cursussen@delindenberg.com. Bij de behandeling van je verzoek en de berekening van lesgeld is de datum van ontvangst van je e-mail bepalend.

Bedrag waardebon
Als je verzoek wordt goedgekeurd dan wordt het oorspronkelijke cursusgeld op de afgesproken wijze geïncasseerd. Je krijgt geen geld terug maar wel een virtuele waardebon. Deze bon heeft de waarde van het cursusgeld van de cursus waarvoor je je inschreef, met aftrek van de kosten van de lessen waaraan je al deelnam - of had kunnen deelnemen tot aan de datum van ontvangst van je verzoek.

Meteen overstappen of later kiezen
Weet je meteen naar welke cursus je wilt overstappen (en is dit mogelijk), dan regelt de Lindenberg de wijziging van je inschrijving. Weet je het nog niet, dan blijft het bedrag van de waardebon staan in het lopende cursusseizoen en schrijf je op een later moment zelf opnieuw in. Is het cursusgeld van de nieuwe cursus hoger dan het resterende bedrag van de waardebon, dan betaal je het verschil.

Geldigheid waardebon
De waardebon is geldig in het lopende cursusseizoen en wordt alleen verrekend met het cursusgeld van nieuwe inschrijvingen. Een eenmaal verzilverde waardebon kan niet nogmaals worden ingezet en dat betekent dat we je geen restitutie of nieuwe waardebon kunnen aanbieden, mocht je de nieuwe cursus onverhoopt niet afronden. De bon is niet persoonsgebonden en de cursist moet de Lindenberg per mail informeren in geval van overdracht aan een ander. Aan het einde van het cursusseizoen vervalt het resterend tegoed van een waardebon.

Overstappen naar een ander tijdstip
Overstappen naar een ander tijdstip/lesdag van precies dezelfde cursus is vaak mogelijk zolang er plek vrij is op de andere groep. Je kunt je verzoek mailen naar cursussen@delindenberg.com en als overstappen inderdaad mogelijk is past de Lindenberg je inschrijving hierop aan.

Overstappen bij een workshop
Indien jouw workshop nogmaals gepland staat in het lopende seizoen dan is overstappen naar een andere workshopdatum soms mogelijk. Dit kan alleen als je dit minimaal 3 dagen voor de eigenlijke datum aanvraagt per e-mail bij cursussen@delindenberg.com en er plek vrij is op de nieuwe datum. Een dergelijke wijziging is bindend en je betaalt dus altijd de volledig workshopprijs, ook als je onverhoopt niet meedoet en ongeacht het moment van opzegging.

Overstappen binnen muziek-of zanglessen
Bij deelname aan instructieles muziek of zang (waarbij de lesdag- en tijd zijn vastgesteld in overleg met de docent) is het niet mogelijk om tussentijds over te stappen naar een ander instrument of andere docent. Bij sommige lesvormen kun je in de eerste maand en tegen betaling wel stoppen met je muzieklessen (zie ook: Opzegging).

4.3 Compensatie aanvragen

Als je door overmacht of zwaarwegende veranderende omstandigheden - zoals langdurige ziekte - niet langer kunt deelnemen aan een al gestarte cursus of muziekles dan kun je compensatie aanvragen door een toelichting te mailen naar cursussen@delindenberg.com. De Lindenberg besluit of je recht hebt op compensatie en zo ja in welke vorm: restitutie van het resterende cursusgeld, of een waardebon ter hoogte van dat bedrag. Deze waardebon kun je gebruiken tijdens het lopende seizoen (zie ook: Geldigheid waardebon in alinea 4.2).

Bij de behandeling van je aanvraag is de datum van ontvangst van je e‑mail bepalend. Bij het pas later of achteraf indienen van je verzoek wordt geen compensatie toegekend met terugwerkende kracht.

4.4 Lesuitval bij afwezigheid docent

Als een docent verhinderd is, proberen we voor een vervangende docent of een vervangende les te zorgen. Het inzetten van een andere docent, een vervangende les of je eigen verzuim leiden niet tot restitutie. 

Als aan het eind van het cursusjaar blijkt dat - buiten de vakanties en vrije dagen om - door ziekte of verhindering van de docent meer dan 1 les bij een korte of halfjaarscursus/lesperiode (maximaal 17 lessen) of meer dan 2 lessen bij een jaarcursus/lesperiode zijn vervallen, ontvangt de cursist restitutie voor de gemiste lessen. Dus vanaf de tweede gemiste les bij een korte of halfjaarscursus of de derde gemiste les bij een jaarcursus.  Dit wordt automatisch verrekend aan het einde van het seizoen.

Bij een korte cursus tot 5 lessen en bij knipkaarten vergoeden wij alle gemiste lessen als gevolg van ziekte of verhindering van de docent, waar vervanging of inhaal niet mogelijk was.

5. Knipkaart muziek- of zanglessen

Onze knipkaart voor 5 of 10 individuele muziek- of zanglessen van 30 minuten biedt de cursist de flexibiliteit om de lessen zelf te plannen in overleg met de docent. Een knipkaart is persoonsgebonden en is in te zetten voor 1 instrument bij 1 docent. Binnen een knipkaart overstappen naar een ander instrument of docent is niet mogelijk.

Geldigheidsduur knipkaart
Je kunt je inschrijven voor meerdere knipkaarten (opvolgend en/of tegelijkertijd) en per knipkaart een ander instrument en/of – indien beschikbaar – een andere docent kiezen. Iedere knipkaart heeft een geldigheidsduur van 1 seizoen en eventueel resterende lessen kunnen niet worden overgeheveld naar een volgend seizoen. De cursist dient er zelf op toe te zien dat alle knipkaartlessen in het lopende seizoen worden ingepland, zo niet dan komen deze te vervallen zonder dat daar restitutie tegenover staat. Een seizoen loopt van september tot juli.

Afspraken vastleggen
Voorafgaand aan de eerste les van de reeks plannen docent en cursist in overleg direct meerdere lesafspraken in. Bij een knipkaart‑5 worden de eerste 3 lesdata afgesproken, bij een knipkaart‑10 worden de eerste 5 lesdata afgesproken.

Afzeggen en uitval van lessen
Bij ziekte van de docent heeft de cursist recht op een vervangend docent of, indien er geen vervanger beschikbaar is, op een nieuwe afspraak met de eigen docent. Bij ziekte van de cursist wordt een nieuwe les afgesproken, mits diegene de les minimaal 24 uur van tevoren heeft afgezegd. Dit afzeggen mag 1x bij een knipkaart-5 en 2x bij een knipkaart‑10. Bij een te late afmelding en bij niet op komen dagen vervalt de les en telt deze mee als een genoten les.

6. Oefenvergunning

Wil je in je eentje kunnen oefenen? De Lindenberg kan tegen betaling een seizoensgebonden oefenvergunning voor studiedoeleinden verstrekken. Je kunt er op lesdagen tot 2 uur per dag mee oefenen op onze locatie in Nijmegen-Centrum. In de schoolvakanties en op andere lesvrije dagen (zie het overzicht op onze website) is het niet mogelijk de oefenvergunning te gebruiken.

Persoonsgebonden
Als oefenvergunninghouder krijg je een persoonsgebonden pas met pasfoto, en deze dien je bij gebruik te kunnen laten zien. De oefenvergunning is maximaal een cursusseizoen geldig voor één persoon. Wil je samen komen oefenen, dan dient iedere persoon een eigen oefenvergunning aan te vragen.

Aanvraag vergunning
Via cursussen@delindenberg.com dien je je aanvraag voor een oefenvergunning bij ons in. Lindenberg-cursisten en studenten mbo/hbo/wo krijgen de vergunning tegen een gereduceerd tarief. Niet-cursisten dienen hun aanvraag te voorzien van een persoonlijke motivatie en betalen een hoger bedrag. Bij aanschaf later in het seizoen betaal je voor het aantal resterende maanden tot aan de zomervakantie.

Beschikbaarheid leslokaal
Het vooraf reserveren van een lokaal is niet mogelijk. Op de dag dat je wilt komen oefenen kun je telefonisch informeren naar de beschikbaarheid van een geschikt lokaal. Kom je zonder vooraf te bellen, dan wordt gekeken welk lokaal op dat moment beschikbaar is. Wanneer de omstandigheden daarom vragen kan de Lindenberg je altijd en op elk moment verzoeken een lokaal voortijdig te verlaten, ook als je nog geen 2 uur aanwezig bent.

Gebruik van lokaal en middelen
Bij gebruik van onze lokalen wordt verwacht dat je zorgzaam omspringt met de daar aanwezige instrumenten, apparatuur en meubels. Het is niet toegestaan piano's of vleugels te verzetten. Je dient het lokaal na afloop opgeruimd achter te laten, met de ramen gesloten en in de winter de verwarming op stand 2.

Overige bijzonderheden
Voor drummers kunnen in verband met geluidshinder afwijkende tijden gelden. De oefenvergunning geldt niet voor het gebruik van de vleugel en niet voor de lokalen 25 en 27.

De Lindenberg mag besluiten de oefenvergunning per direct in te trekken wanneer iemand zich niet aan de regels houdt.

7. Overige

7.1 Noodgedwongen sluiting

Indien de Lindenberg - door een noodgedwongen sluiting van het instituut buiten haar invloedsfeer om - geen lessen kan verzorgen en meer dan 1 les is vervallen bij een korte of halfjaarscursus (max. 17 lessen) of 2 lessen zijn vervallen bij een jaarcursus, heb je recht op restitutie vanaf de tweede gemiste les bij een korte of halfjaarcursus of de derde gemiste les bij een jaarcursus. In het geval van instrumentale/vocale lessen muziek vervangt de Lindenberg deze lessen waar mogelijk door online lessen. Voor deze online muzieklessen kan geen restitutie worden aangevraagd. 

7.2 Corona

De start van alle cursussen is onder voorbehoud van de eventuele op dat moment geldende corona-maatregelen. Indien de maatregelen ons de opstart van cursussen niet toestaan, zijn wij genoodzaakt de startdatum van de cursus aan te passen. De cursusprijs wordt in dat geval aangepast naar het aantal lessen dat vanaf die aangepaste startdatum aangeboden kan worden. We gaan pas over tot incassering van het cursusgeld als de cursus daadwerkelijk is gestart.

7.3 Fotografie en video-opnamen

Tijdens open lessen, optredens en dat soort momenten kunnen ouders, docenten, en vrijwilligers aanwezig zijn. Wij zullen deze aanwezigen instrueren over het maken en publiceren van beeldmateriaal op de eigen social media. Wij kunnen als Stichting de Lindenberg echter niet aansprakelijk worden gesteld als deze ouders, docenten en/of vrijwilligers toch beeldmateriaal vervaardigen waarop jij en/of jouw kind herkenbaar aanwezig is.

Als wij als Lindenberg zelf fotografie- of video-opnamen maken voor publicitaire doeleinden, zullen we hiervoor altijd vooraf schriftelijke toestemming van de cursisten en, indien zij jonger zijn dan 16, hun ouders vragen.

7.4 Aansprakelijkheid

De Lindenberg is niet aansprakelijk voor diefstal en schade door ongevallen en/of verkeerd gebruik van materialen. Met ondertekening en toezending van het inschrijfformulier geef je aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

7.5 Informatie

De directie behoudt zich het recht voor af te wijken van de op de website, in de cursusbrochure en op social media vermelde informatie.