Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting de Lindenberg


Datum laatste wijziging: 30-06-2020

Algemeen

De Lindenberg maakt kunst en cultuur toegankelijk voor amateurs, cursisten en publiek. Dat gebeurt tijdens cursussen in kunst, cultuureducatie op school, tijdens de professionele- en amateurvoorstellingen en in ons Lindenberg Café.Wij organiseren en bieden ruimte aan professionele- en amateurvoorstellingen, evenementen, symposium of congressen en vergadering. Bij het uitvoeren van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens. In dit privacy statement kunt u lezen welke persoonsgegevens Stichting de Lindenberg van u verzamelt en gebruikt en hoe wij daarmee omgaan. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Als Stichting de Lindenberg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.

Onze contactgegevens zijn:

Naam:                                                             Lindenberg
Bezoekadres:                                                 Ridderstraat 23, 6511 TM Nijmegen
Postadres:                                                      Postbus 578, 6500 AN Nijmegen
KvK-nummer:                                                 41055211
Algemeen telefoonnummer:                           024 - 327 39 11
Algemeen e-mailadres:                                  info@delindenberg.com             
Website:                                                         www.delindenberg.com

Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van een van uw individuele rechten? Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming.

Gegevensbescherming

Gegevens functionaris gegevensbescherming
Naam:                                                           René Nicolasen
E-mailadres:                                                  privacy@delindenberg.com
Telefoonnummer:                                          024 – 327 39 11

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door of uit naam van Stichting de Lindenberg en haar gelieerde ondernemingen (New Arts Nijmegen, Oddstream, Festival op ‘t Eiland en Cultuur En School Nijmegen).

Omgang met uw persoonsgegevens

Stichting de Lindenberg vindt uw privacy belangrijk en zal zo zorgvuldig en veilig mogelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Stichting de Lindenberg zal zich daarbij aan de privacyregelgeving houden.

Stichting de Lindenberg legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Bijvoorbeeld wanneer u deelneemt aan een cursus, voorstelling, symposium of congres, u zich inschrijft voor onze nieuwsbrieven, u uw ticket laat scannen bij een voorstelling of op een andere wijze contact heeft met Stichting de Lindenberg. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, maar ook gegevens die door ons gebruikt worden voor het maken van analyses over het gebruik van onze website of gelieerde websites, zoals het aantal keer dat onze websites bezocht worden en welke pagina’s worden bekeken.

Indeling privacy statement

In dit privacy statement geven we aan welke persoonsgegevens wij van u kunnen verwerken. Welke persoonsgegevens dat zijn is afhankelijk van welke diensten u gebruik maakt en welke gegevens u op onze websites achterlaat. Zo zullen wij andere persoonsgegevens verwerken van onze bezoekers van fysieke of online diensten dan van onze (potentiële) exposanten of (potentiële) huurders van Stichting de Lindenberg locaties.

Om u zo goed mogelijk te informeren hebben wij een onderscheid gemaakt tussen de verwerking van persoonsgegevens voor een aantal specifieke diensten van Stichting de Lindenberg en het gebruik van onze websites en social mediakanalen. In dit deel treft u algemene informatie aan over de verwerking van uw persoonsgegevens die voor al deze diensten en voor de verwerking van persoonsgegevens via onze websites en social mediakanalen geldt. Hieronder treft u een aantal PDF documenten aan. Door op een titel te klikken kunt u lezen welke persoonsgegevens Stichting de Lindenberg verwerkt voor die specifieke dienst of verwerking en waarom:

Grondslag voor verwerking

Stichting de Lindenberg gebruikt de onder de buttons genoemde persoonsgegevens onder meer voor de uitvoering en de afhandeling van een overeenkomst. Denk bijvoorbeeld aan de overeenkomst met u als cursist of (theater)bezoeker. Ook voor een overeenkomst voor de huur van congres- of vergaderlocaties verwerkt Stichting de Lindenberg persoonsgegevens. Tevens kan Stichting de Lindenberg een wettelijke verplichting hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zoals fiscale verplichtingen.

Stichting de Lindenberg kan uw persoonsgegevens ook gebruiken omdat Stichting de Lindenberg hier gerechtvaardigde bedrijfsbelangen voor heeft. Deze belangen zijn onder meer het bieden van een goede dienstverlening, de beveiliging van gebouwen en systemen, een efficiënte interne bedrijfsvoering, het genereren van inkomsten, het beschermen van de financiële belangen en het op de hoogte houden van klanten van wijzigingen in voorstellingen, (nieuwe) producten en diensten van Stichting de Lindenberg.

Als Stichting de Lindenberg persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, zal Stichting de Lindenberg deze afzonderlijk aan u vragen. De toestemming mag u altijd weer intrekken, maar de gegevens die tot aan het moment van intrekking zijn verwerkt blijven wel rechtmatig verwerkt.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Doorgifte buiten de EU

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EU worden verwerkt, omdat bepaalde dienstverleners van Stichting de Lindenberg in een land buiten de EU zijn gevestigd, zoals Microsoft en Mailchimp. Ook kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen vanwege het gebruik van diensten van Google Analytics, Facebook, Twitter en LinkedIn. Al deze partijen zijn ‘EU-VS privacyshield’ geregistreerd, dat betekent dat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@delindenberg.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Beeldmateriaal

Stichting de Lindenberg maakt gebruik van foto’s, video’s en diverse ander beeldmateriaal op haar website. Het beeldarchief die op de websites staan vermeld vallen onder de persoonsgegevens. Van alle publicaties die op de websites staan gepubliceerd is altijd vooraf toestemming gevraagd en ontvangen. In alle gevallen vraagt Stichting de Lindenberg vooraf toestemming voor publicatie voor o.a. de websites, Facebook, Instagram, Google en overige kanalen. Het doel van het publiceren van het beeldmateriaal op de websites van Stichting de Lindenberg is om commerciële redenen en om indrukken aan bezoekers van de website(s) te laten zien van het werk van Stichting de Lindenberg. De volgende gegevens worden opgeslagen omdat deze door de persoon of instantie zelf zijn verstrekt en/of door medewerking aan AV-producties van Stichting de Lindenberg.

– AV-materiaal, zoals video’s, foto’s of geluidsopnames.
– naam en voorletters (voornaam) opdrachtgever of relatie
– adresgegevens (adres, postcode en woonplaats)
– (mobiele) telefoonnummer
– emailadres

De gegevens zoals hierboven omschreven worden maximaal 10 jaar bewaard met uitzondering van de adresgegevens, (mobiele) telefoonnummer en emailadres. Deze worden maximaal 2 jaar bewaard.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Lindenberg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Lindenberg) tussen zit.

Profilering

Stichting de Lindenberg zal de informatie die wordt verzameld op haar websites en via andere bronnen combineren met elkaar, om u de beste (online) ervaring en dienstverlening te bieden. 

Bewaartermijnen

Stichting de Lindenberg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doelen van de verwerking. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.
Bepaalde persoonsgegevens moeten wij wel langer bewaren, omdat Stichting de Lindenberg zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. 

Beveiliging

Stichting de Lindenberg heeft uiteraard beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onbevoegde toegang, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens Stichting de Lindenberg van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten

Op grond van de privacyregelgeving heeft u een aantal rechten die hieronder staan beschreven.

Inzage 
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen een maand een overzicht van uw persoonsgegevens.

Correctie
Zijn uw gegevens onjuist dan zullen wij die op uw verzoek corrigeren.

Wissen
U kunt ons een verzoek doen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. De gegevens kunnen alleen worden verwijderd als deze niet juist of niet meer relevant zijn.

Beperken
Als u vindt dat Stichting de Lindenberg uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerkt dan kunt u die verwerking laten beperken.

Bezwaar
U kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege persoonlijke omstandigheden. Bij bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing en/of profilering zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.

Overdracht
U kunt een verzoek doen tot overdracht van uw persoonsgegevens als de gegevens zijn verstrekt op basis van toestemming of een overeenkomst met Stichting de Lindenberg. 

Vragen en verzoeken

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens? Stuur dan een bericht naar:

Stichting de Lindenberg
Postbus 578
6500 AN Nijmegen

of een e-mail aan: privacy@delindenberg.com 

Om te voorkomen dat we de verkeerde gegevens verstrekken, corrigeren of verwijderen, kunnen wij vragen om bij indiening van een dergelijk verzoek u te identificeren. Dat kan door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app gebruiken.

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting de Lindenberg, dan proberen wij hier graag samen met u uit te komen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy statement

Stichting de Lindenberg kan haar privacy statement aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op onze websites gepubliceerd. 

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. Delindenberg.com gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt je browser zo instellen dat je geen cookies ontvangt.