Privacyverklaring Stichting Lindenberg Cultuurhuis


Datum laatste wijziging: 26-10-2021

Algemeen

De Lindenberg maakt kunst en cultuur toegankelijk voor amateurs, cursisten en publiek. Dat gebeurt tijdens cursussen in kunst, cultuureducatie op school, tijdens de professionele- en amateurvoorstellingen en in ons Lindenberg Café.Wij organiseren en bieden ruimte aan professionele- en amateurvoorstellingen, evenementen, symposium of congressen en vergadering. Bij het uitvoeren van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens. In dit privacy statement kunt u lezen welke persoonsgegevens Stichting Lindenberg Cultuurhuis van u verzamelt en gebruikt en hoe wij daarmee omgaan. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Als Stichting Lindenberg Cultuurhuis zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.

Onze contactgegevens zijn:

Naam:                                                             Lindenberg
Bezoekadres:                                                 Ridderstraat 23, 6511 TM Nijmegen
Postadres:                                                      Postbus 578, 6500 AN Nijmegen
KvK-nummer:                                                 41055211
Algemeen telefoonnummer:                           024 - 327 39 11
Algemeen e-mailadres:                                  info@delindenberg.com             
Website:                                                         www.delindenberg.com

Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van een van uw individuele rechten? Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming.

Gegevensbescherming

Gegevens functionaris gegevensbescherming
Naam: Lumen Group
Te bereiken via: beveiligde website

Adresgegevens:

Lumen Group B.V.
Reactorweg 301
3542 AD Utrecht

Telefoonnummer: 030-8896575

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door of uit naam van Stichting Lindenberg Cultuurhuis en haar gelieerde ondernemingen (New Arts Nijmegen, Oddstream, Festival op ‘t Eiland en Cultuur En School Nijmegen).

Omgang met uw persoonsgegevens

Stichting Lindenberg Cultuurhuis vindt uw privacy belangrijk en zal zo zorgvuldig en veilig mogelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Stichting Lindenberg Cultuurhuis zal zich daarbij aan de privacyregelgeving houden.

Stichting Lindenberg Cultuurhuis legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Bijvoorbeeld wanneer u deelneemt aan een cursus, voorstelling, symposium of congres, u zich inschrijft voor onze nieuwsbrieven, u uw ticket laat scannen bij een voorstelling of op een andere wijze contact heeft met Stichting Lindenberg Cultuurhuis. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, maar ook gegevens die door ons gebruikt worden voor het maken van analyses over het gebruik van onze website of gelieerde websites, zoals het aantal keer dat onze websites bezocht worden en welke pagina’s worden bekeken.

Indeling privacy statement

In dit privacy statement geven we aan welke persoonsgegevens wij van u kunnen verwerken. Welke persoonsgegevens dat zijn is afhankelijk van welke diensten u gebruik maakt en welke gegevens u op onze websites achterlaat. Zo zullen wij andere persoonsgegevens verwerken van onze bezoekers van fysieke of online diensten dan van onze (potentiële) exposanten of (potentiële) huurders van Stichting Lindenberg Cultuurhuis locaties.

Om u zo goed mogelijk te informeren hebben wij een onderscheid gemaakt tussen de verwerking van persoonsgegevens voor een aantal specifieke diensten van Stichting Lindenberg Cultuurhuis en het gebruik van onze websites en social mediakanalen. In dit deel treft u algemene informatie aan over de verwerking van uw persoonsgegevens die voor al deze diensten en voor de verwerking van persoonsgegevens via onze websites en social mediakanalen geldt. Hieronder treft u een aantal PDF documenten aan. Door op een titel te klikken kunt u lezen welke persoonsgegevens Stichting Lindenberg Cultuurhuis verwerkt voor die specifieke dienst of verwerking en waarom:

Grondslag voor verwerking

Stichting Lindenberg Cultuurhuis gebruikt de onder de buttons genoemde persoonsgegevens onder meer voor de uitvoering en de afhandeling van een overeenkomst. Denk bijvoorbeeld aan de overeenkomst met u als cursist of (theater)bezoeker. Ook voor een overeenkomst voor de huur van congres- of vergaderlocaties verwerkt Stichting Lindenberg Cultuurhuis persoonsgegevens. Tevens kan Stichting Lindenberg Cultuurhuis een wettelijke verplichting hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zoals fiscale verplichtingen.

Stichting Lindenberg Cultuurhuis kan uw persoonsgegevens ook gebruiken omdat Stichting Lindenberg Cultuurhuis hier gerechtvaardigde bedrijfsbelangen voor heeft. Deze belangen zijn onder meer het bieden van een goede dienstverlening, de beveiliging van gebouwen en systemen, een efficiënte interne bedrijfsvoering, het genereren van inkomsten, het beschermen van de financiële belangen en het op de hoogte houden van klanten van wijzigingen in voorstellingen, (nieuwe) producten en diensten van Stichting Lindenberg Cultuurhuis.

Als Stichting Lindenberg Cultuurhuis persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, zal Stichting Lindenberg Cultuurhuis deze afzonderlijk aan u vragen. De toestemming mag u altijd weer intrekken, maar de gegevens die tot aan het moment van intrekking zijn verwerkt blijven wel rechtmatig verwerkt.

Verwerken wij uw gegevens buiten Nederland? 

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Deze doorgifte vindt plaats omdat bepaalde dienstverleners van Stichting Lindenberg Cultuurhuis in een land buiten de EU zijn gevestigd, zoals Microsoft en Mailchimp. Ook kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen vanwege het gebruik van diensten van Google Analytics, Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze doorgifte zal uitsluitend plaatsvinden als dit derde land voldoende bescherming biedt. Deze bescherming kan worden geboden op basis van een adequaatheidsbesluit, passende waarborgen, bindende bedrijfsvoorschriften (BCR) of specifieke uitzonderingen, zoals beschreven in de AVG. Stichting Lindenberg Cultuurhuis heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@delindenberg.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Beeldmateriaal

Stichting Lindenberg Cultuurhuis maakt gebruik van foto’s, video’s en diverse ander beeldmateriaal op haar website. Het beeldarchief die op de websites staan vermeld vallen onder de persoonsgegevens. Van alle publicaties die op de websites staan gepubliceerd is altijd vooraf toestemming gevraagd en ontvangen. In alle gevallen vraagt Stichting Lindenberg Cultuurhuis vooraf toestemming voor publicatie voor o.a. de websites, Facebook, Instagram, Google en overige kanalen. Het doel van het publiceren van het beeldmateriaal op de websites van Stichting Lindenberg Cultuurhuis is om commerciële redenen en om indrukken aan bezoekers van de website(s) te laten zien van het werk van Stichting Lindenberg Cultuurhuis. De volgende gegevens worden opgeslagen omdat deze door de persoon of instantie zelf zijn verstrekt en/of door medewerking aan AV-producties van Stichting Lindenberg Cultuurhuis.

– AV-materiaal, zoals video’s, foto’s of geluidsopnames.
– naam en voorletters (voornaam) opdrachtgever of relatie
– adresgegevens (adres, postcode en woonplaats)
– (mobiele) telefoonnummer
– emailadres

De gegevens zoals hierboven omschreven worden maximaal 10 jaar bewaard met uitzondering van de adresgegevens, (mobiele) telefoonnummer en emailadres. Deze worden maximaal 2 jaar bewaard.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Lindenberg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Lindenberg) tussen zit.

Profilering

Stichting Lindenberg Cultuurhuis zal de informatie die wordt verzameld op haar websites en via andere bronnen combineren met elkaar, om u de beste (online) ervaring en dienstverlening te bieden. 

Bewaartermijnen

Stichting Lindenberg Cultuurhuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doelen van de verwerking. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.
Bepaalde persoonsgegevens moeten wij wel langer bewaren, omdat Stichting Lindenberg Cultuurhuis zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. 

Beveiliging

Stichting Lindenberg Cultuurhuis heeft uiteraard beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onbevoegde toegang, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens Stichting Lindenberg Cultuurhuis van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten

Op grond van de privacyregelgeving heeft u een aantal rechten die hieronder staan beschreven.

Inzage 
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen een maand een overzicht van uw persoonsgegevens.

Correctie
Zijn uw gegevens onjuist dan zullen wij die op uw verzoek corrigeren.

Wissen
U kunt ons een verzoek doen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. De gegevens kunnen alleen worden verwijderd als deze niet juist of niet meer relevant zijn.

Beperken
Als u vindt dat Stichting Lindenberg Cultuurhuis uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerkt dan kunt u die verwerking laten beperken.

Bezwaar
U kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege persoonlijke omstandigheden. Bij bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing en/of profilering zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.

Overdracht
U kunt een verzoek doen tot overdracht van uw persoonsgegevens als de gegevens zijn verstrekt op basis van toestemming of een overeenkomst met Stichting Lindenberg Cultuurhuis. 

Vragen en verzoeken

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens? Stuur dan een bericht naar:

Stichting Lindenberg Cultuurhuis
Postbus 578
6500 AN Nijmegen

of een e-mail aan: privacy@delindenberg.com 

Om te voorkomen dat we de verkeerde gegevens verstrekken, corrigeren of verwijderen, kunnen wij vragen om bij indiening van een dergelijk verzoek u te identificeren. Dat kan door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app gebruiken.

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Lindenberg Cultuurhuis, dan proberen wij hier graag samen met u uit te komen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy statement

Stichting Lindenberg Cultuurhuis kan haar privacy statement aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op onze websites gepubliceerd. 

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. Delindenberg.com gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt je browser zo instellen dat je geen cookies ontvangt.