Hieronder vind je de algemene voorwaarden als je een bezoek brengt aan onze voorstellingen. Ga meteen naar:

Aansprakelijkheid en overmacht

Toegangsbewijzen

Persoonsgegevens 

Klachten

Aansprakelijkheid en overmacht

 

Informatie

De Lindenberg is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in aanbiedingen, aankondigingen, mededelingen of andere informatie en prijsopgaven die door de Lindenberg of door derden aan jou als bezoeker worden gedaan, en/of voor fouten die worden gemaakt bij de (voor-) verkoop van toegangsbewijzen door derden, waaronder ook de zogenaamde voorverkoopadressen.

Onverwachte gebeurtenissen

De Lindenberg is niet aansprakelijk voor onverwachte veranderingen in de begin- of eindtijd van het evenement waarvoor je een toegangsbewijs hebt. Uiteraard informeren wij je altijd (per mail of telefonisch) als er wijzigingen plaatsvinden.

Overmacht, ziekte/afzegging bespeler

Als er sprake is van overmacht, zoals ziekte of afzegging van artiesten, kan de Lindenberg het evenement verplaatsen naar een later tijdstip of annuleren. 

Verplaatsing evenement 

Als het evenement wordt verplaatst, dan blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum. De Lindenberg kan beslissen om nieuwe toegangsbewijzen uit te geven, als het evenement verplaatst wordt. Dan vervallen de oude toegangsbewijzen. Als je het evenement op de nieuwe datum niet kan of wil bezoeken, dan krijg je je geld terug. 

Overmacht 

De Lindenberg is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die je als bezoeker hebt geleden als gevolg van overmacht. Overmacht betekent dat er iets onverwachts gebeurt, waar de Lindenberg geen controle over heeft. Dit kan bijvoorbeeld een brand, staking, slecht weer, overheidsmaatregelen om de verspreiding van ziektes te voorkomen, terrorisme of storing zijn. Zelfs als de Lindenberg dit van tevoren als mogelijkheid kon voorzien, kan de Lindenberg niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, inclusief terugbetaling van het toegangsbewijs en/of andere kosten. Dit staat ook in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek. 

Bij overmacht heb je – indien je een toegangsbewijs hebt gekocht bij de Lindenberg of een officieel (voor)verkoopadres, recht op restitutie van de servicekosten. De Lindenberg hoeft bij overmacht geen andere schade te vergoeden, ook niet als de Lindenberg zelf voordeel heeft. Ook is de Lindenberg niet verplicht om je een toegangsbewijs te geven voor een ander evenement. 

Aansprakelijkheid Podium 

Als je naar een gebouw of plaats gaat waar een evenement plaatsvindt, dan ben je daar op eigen risico. De Lindenberg is alleen aansprakelijk voor schade die je lijdt of letsel dat je oploopt als dat komt door opzet of grove schuld van de Lindenberg of zijn medewerkers. De Lindenberg vergoedt alleen schade tot het bedrag dat ze verzekerd hebben of redelijkerwijs hadden moeten verzekeren. De maximale vergoeding is €25.000 per gebeurtenis. Als er om wat voor reden dan ook geen uitkering plaatsvindt door de verzekering, dan is de Lindenberg alleen aansprakelijk tot €25.000 per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen.

De Lindenberg is niet aansprakelijk voor:

a. Schade door het handelen van anderen, inclusief personen die de Lindenberg heeft ingehuurd en huurders van het gebouw of plaats en de personen die zij hebben ingehuurd;

b. Schade door het niet opvolgen van instructies van medewerkers van de Lindenberg en het niet naleven van algemene fatsoensregels;

c. Schade als gevolg van onverwachte veranderingen in de begin- of eindtijd van het evenement waarvoor je een toegangsbewijs hebt;

d. Schade veroorzaakt door andere bezoekers.

Toegangsbewijzen

 

Restitutie (geld terug)

Er wordt alleen restitutie gegeven bij geannuleerde en verplaatste voorstellingen. Eenmaal verkochte toegangsbewijzen kunnen niet geruild worden en er wordt geen restitutie gegeven. Als je om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, is dat voor eigen rekening. We verstrekken geen tegoedbonnen. 

Toegangsbewijs kwijt

Als het toegangsbewijs verloren gaat, beschadigd raakt of er op andere manieren misbruik van wordt gemaakt, heb je als bezoeker geen recht op restitutie van het kaartje en/of de overige kosten. 

Als je het toegangsbewijs niet hebt ontvangen of kwijt bent, kan je dit melden bij de Lindenberg, zodat we je een nieuw toegangsbewijs kunnen verstrekken.

Tonen van toegangsbewijs

Als erom gevraagd wordt, toon je te allen tijde je toegangsbewijs - fysiek of digitaal - en eventuele toegangsbewijzen die recht geven op korting, aan medewerkers van de Lindenberg. Het toegangsbewijs toon je in ieder geval bij binnenkomst in de zaal van het evenement.

Vervalsing

Als de Lindenberg denkt dat een toegangsbewijs nep is, dan mag je als persoon met het toegangsbewijs niet naar binnen bij het evenement. Ook heb je geen recht op schadevergoeding.

Toegangsbewijzen doorverkopen voor commerciële doeleinden

Je mag het toegangsbewijs voor een evenement niet voor commerciële doeleinden doorverkopen. Als je het toegangsbewijs doorverkoopt of voor commerciële doeleinden gebruikt, dan kan de Lindenberg besluiten om het toegangsbewijs ongeldig te maken. Als het toegangsbewijs ongeldig is gemaakt, dan kun je niet meer naar het evenement gaan en krijg je geen geld terug.

Persoonsgegevens 

 

Administratie van persoonsgegevens

Je persoonsgegevens, waaronder de gegevens met betrekking tot je naam, e-mailadres en telefoonnummer worden door de Lindenberg geregistreerd in verband met de verkoop van een toegangsbewijs.

Het doel van deze administratie is het beheer van en het kunnen beschikken over persoonsgegevens voor administratieve handelingen, bezoekersherkomstanalyse en informatieve mailings (servicemail en aftermail). De bezoeker kan zich als betrokkene te allen tijde beroepen op het recht op inzage. De Lindenberg verwerkt de persoonsgegevens conform de toepasselijke wet- en regelgeving en in overeenstemming met haar privacybeleid

Gebruik gegevens voor publieks- en klanttevredenheidsonderzoek

De Lindenberg kan je benaderen met het verzoek om deel te nemen aan publieks- en tevredenheidonderzoeken. Elke vier jaar deelt de Lindenberg e-mailadressen met de Gemeente Nijmegen ten behoeve van gemeentelijk publieksonderzoek. Dit resultaten van het onderzoek zijn volledig anoniem.

Fotografie en video-opnamen 

De Lindenberg kan opnamen maken van het evenement (vooraf, tijdens of na afloop), maar brengt je niet identificeerbaar in beeld, tenzij dat van tevoren expliciet wordt aangegeven en je als bezoeker de mogelijkheid hebt om aan te geven dat je dit niet wil. De Lindenberg handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierbij is het uitgangspunt dat een persoon identificeerbaar is als zijn identiteit redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning, vastgesteld kan worden.

Klachten

Heb je klachten over het evenement dat je hebt bezocht? Dan kun je je klacht indienen bij de receptie van de Lindenberg via info@delindenberg.com. Wij sturen je zo spoedig mogelijk een reactie op je klacht.